Cài đặt các dịch vụ cơ bản trên VPS(Apache, MySQL)

Để một website có thể hoạt động được trên host thì cần có các dịch vụ liên quan như: apache, php, sql.

  1. Cài đặt Apache
yum -y install httpd
systemctl start httpd

Bật khởi động cùng hệ thống

systemctl enable httpd 

Kiểm tra thông tin dịch vụ apache

systemctl status httpd

2. Cài đặt PHP

yum install php php-mysql

Khởi động lại dịch vụ Apache.

systemctl restart httpd

3. Cài đặt SQL

yum install mariadb-server
systemctl start mariadb

Bật khởi động cùng hệ thống

systemctl enable mariadb

Kiểm tra trạng thái mariadb

systemctl status mariadb

Cấu hình bảo mật cho SQL

mysql_secure_installation

Dòng đầu tiên sẽ hỏi thông tin password, enter để trống.

Tiếp theo sẽ hỏi về cài đặt password, nhấn yes để đặt password mới hoặc no để tiếp tục.

Các câu tiếp theo nhấn Y.

4. Cài đặt phpmyadmin

Để dễ quản lý các database dễ dàng hơn, không cần biết nhiều lệnh về linux vẫn có thể cấu hình các database, bạn chỉ cần cài đặt thêm phpmyadmin

yum install phpmyadmin

  • Chỉnh sửa file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Thêm dấu # vào 2 dòng “Require ip …” và thêm vào “Require all granted”

<IfModule mod_authz_core.c>

     # Apache 2.4

     <RequireAny>

       Require ip 127.0.0.1

       Require ip ::1

     </RequireAny>

   </IfModule>

phpmyadmin 1

Lưu lại và khởi động lại httpd

service restart httpd 

Bây giờ truy cập vào http://ipvps/phpmyadmin để xem kết quả

phpmyadmin 2

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply