Update time CentOS

Trong một số trường hợp máy của bạn bị sai thời gian với hiện tại, dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến bạn. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi này như sau.

Bước 1: Kiểm tra timezone hiện tại

cat /etc/localtime

Bước 3: Xóa thư mục timezone hiện tại

rm -f /etc/localtime

Bước 3:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Bước 4: Cài đặt ntpdate

yum install -y ntpdate

Bước 5: Cập nhật lại thời gian

ntpdate vn.pool.ntp.org

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply