PUBLISH WEBSITE RA NGOÀI INTERNET

Trước đây mình có viết bài hướng dẫn cài đặt một số dịch vụ trên VPS, nhưng mà thiếu phần cấu hình web trên môi trường internet. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Nếu chưa cài đặt hoặc cài đặt thiếu các dịch vụ, bạn có thể xem lại tại đây.

Đầu tiên bạn cần trỏ domain về IP của VPS của bạn. Để làm được điều này, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp domain để nhờ họ trỏ về giúp bạn, hoặc bạn có thể tự làm nếu có thể.

Tiếp theo bạn cấu hình website.

Bước 1: Tạo thư mục chứa source web trong: /var/www

mkdir web1.tk/public_html
mkdir web2.tk/public_html
sudo chmod -R 755 /var/www

Bước 2: Tạo thư mục sites-availablesites-enabled trong /etc/httpd

mkdir /etc/httpd/sites-available
mkdir /etc/httpd/sites-enabled

Bước 3: Chỉnh sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf, thực hiện thêm 2 dòng sau:

IncludeOptional sites-enabled/*.conf
IncludeOptional conf.d/*.conf

Bước 3: Tạo Virtual host cho từng web:

  • File web1

          vi /etc/httpd/sites-available/web1.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName www.web1.com
ServerAlias web1.com
DocumentRoot /var/www/web1.com/public_html
ErrorLog /var/www/web1.com/error.log
CustomLog /var/www/web1.com/requests.log combined
</VirtualHost>
  • File web2

          vi /etc/httpd/sites-available/web2.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName www.web2.com
ServerAlias web2.com
DocumentRoot /var/www/web2.com/public_html
ErrorLog /var/www/web2.com/error.log
CustomLog /var/www/web2.com/requests.log combined
</VirtualHost>

Bước 4: Kích hoạt Virtual Host

ln -s /etc/httpd/sites-available/web1.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/web1.com.conf
ln -s /etc/httpd/sites-available/web2.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/web2.com.conf

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ httpd:

systemctl restart httpd

Sau đó bạn kiểm tra lại các website nhé.

  • thanhtam.tk/wordpress
publicweb 2
  • traudoikienthuc.tk
publishweb 1

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply