[CWP] – Install CWP

Giới thiệu

CWP là một Control Panel được dùng khá nhiều cho VPS, server. Và điều quan trọng là có cả phiên bản miễn phí và có phí cho người sử dụng.

Bạn cũng có thể xem qua giao diện demo của CWP theo link sau:

Link demo

CWP cài đặt trên các hệ điều hành sau:

  • CentOS 6, RedHat 6 or CloudLinux 6, MINIMAL installation and English version only!
  • CentOS 7
  • CentOS 8 hiện chưa hỗ trợ.

Yêu cầu hệ thống:

  • Phiên bản 32 bit tối thiểu 512 MB RAM
  • Phiên bản 64 bit tối thiểu 1024 MB RAM (recommended)
  • Recommended System: 4 GB+ RAM so you would have the full functionality such as Anti-virus scan of emails.

Cài đặt

Bạn sẽ cần một VPS/Server mới hoàn toàn, chưa cài đặt bất kỳ gì trên đó.

Bắt đầu quá trình:

yum install wget -y

Và bạn phải update server lên bản mới nhất

yum -y update

Và thực hiện reboot lại để hoàn tất quá trình

reboot

Bắt đầu cài đặt CWP

  • CentOS 6
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
  • CentOS 7
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

Và bạn thực hiện reboot lại server.

reboot

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

###############
# CWP Installed #
###############
Go to CentOS WebPanel Admin GUI at http://SERVER_IP:2030/
http://IP:2030
SSL: https://IP:2031
Username: root
Password: ssh server root password
MySQL root Password: passwordmysql
##########################################
CentOS Web Panel MailServer Installer
##########################################
SSL Cert name (hostname): hostname
SSL Cert file location /etc/pki/tls/ private|certs
##########################################
Visit for help: www.centos-webpanel.com
Write down login details and press ENTER for server reboot!
Please reboot the server!
Reboot command: shutdown -r now
********************************************
Welcome to CWP (CentOS WebPanel) server
Restart CWP using: service cwpsrv restart
********************************************
CWP Wiki: http://wiki.centos-webpanel.com
CWP Forum: http://forum.centos-webpanel.com
CWP Support: http://centos-webpanel.com/support-services

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply