[CyberPanel] – File log, file cấu hình và thay đổi phiên bản dịch vụ của CyberPanel

 1. Sau khi cài đặt hoàn tất

Phiên bản CyberPanel: 1.9

OpenLiteSpeed 15.6

MariaDB 10.1.41

PHP 7.1.32

PowerDNS 4.2.0

PureFTP 1.0.47

phpMyAdmin 4.9.0.1

2. File cấu hình

Litespeed

/usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php53.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php54.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php55.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php56.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php70.conf

Virtual Hosts

/usr/local/lsws/conf/vhosts/<Domain>

FTP

/etc/pure-ftpd

/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

DNS

/etc/pdns

/etc/pdns/pdns.conf

3. File log

 • Cài đặt CyberPanel: /var/log/installLogs.txt
 • Từng domain hiển thị trên CyberPanel: /home/domain/logs
 • CyberPanel Main Log File: /home/cyberpanel/error-logs.txt
 • Access Log: /usr/local/lsws/logs/access.log
 • Error log: /usr/local/lsws/logs/error.log
 • Email log: /var/log/maillog
 • FTP Logs: /var/log/messages
 • MODSECURITY AUDIT LOGS: /usr/local/lsws/logs/auditmodsec.log

Thư mục chứa mã nguồn: /home/domain/public_html

4. Để thay đổi phiên bản

 • MariaDB từ 10.1 lên 10.3

Tắt service mysql

service mysql stop

Xóa MariaDB

yum -y remove mariadb-server

Chọn đường dẫn cài đặt MariaDB 10.3

vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Ở trong file ghi

name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1

Lưu file lại và thoát ra.

Cài lại MariaDB

          yum -y install mariadb-server

Khởi động service mysql

systemctl start mysql

Thực hiện nâng cấp phiên bản

mysql_upgrade -u root -p

          yum update

[[email protected] ~]# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 44 Server version: 10.3.18-MariaDB MariaDB Server Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
 • PHP từ 7.1 lên 7.3

Cài đặt gói epel

yum -y install epel-release

Yêu cầu phiên bản 7.3

yum-config-manager –enable remi-php73

Thực hiện nâng cấp phiên bản

yum update

yum install php

[[email protected] ~]# php -v PHP 7.3.9 (cli) (built: Aug 27 2019 22:52:39) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.3.9, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

***** Không biết password root mysql

Tắt service mysql

service mysql stop

Khởi động lại với option –skip-grant-tables

mysqld_safe –skip-grant-tables &

Login lại vào mysql và nhập mật khẩu mới cho tài khoản root

 • mysql
 • UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘NEW-PASSWORD’) WHERE User=’root’;

Tiếp tục nhập

FLUSH PRIVILEGES;

exit;

Tắt service mysql, nhập password root theo yêu cầu

mysqladmin -u root -p shutdown

Khởi động service mysql

service mysql start

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply