Cyberpanel not working OpenVZ

Cyberpanel là một control khá dễ sử dụng và quản trị, nhưng bạn cài Cyberpanel trên nền tảng ảo hóa OpenVZ thì sẽ gặp lỗi không sử dụng được sau khi restart lại VPS của mình.

Dù bạn cố gắng ping hay thực hiện SSH vào VPS nhưng kết quả nhận được không có gì. Nếu được bạn hãy cố gắng login qua Console nếu đơn vị cung cấp hỗ trợ hoặc nhờ nơi cung cấp VPS của mình xử lý theo hướng dẫn sau.

Bạn nhập lệnh sẽ được thông báo sau:

service network status
Configured devices:
lo venet0
Currently active devices:
lo
service network restart
Restarting network (via systemctl): Job for network.service canceled.
[FAILED]

Tiếp tục nhập thêm lệnh để tìm lý do:

systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
* tmp.mount loaded failed failed /tmp
* systemd-sysctl.service loaded failed failed Apply Kernel Variables
* systemd-vconsole-setup.service loaded failed failed Setup Virtual Console
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
3 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Và lý do bạn thấy là tmp không thể mount được.

Và để xử lý, bạn truy cập file /etc/fstab, thực hiện xóa 2 dòng sau:

/usr/.tempdisk /tmp ext4 loop,rw,noexec,nosuid,nodev,nofail 0 0
/tmp /var/tmp none bind 0 0

Bây giờ bạn thử restart lại VPS và kết nối thử nhé.

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply