[DirectAdmin] – Install IonCube DirectAdmin

Trong quá trình sử dụng website, đôi khi bạn sẽ thấy lỗi xuất hiện với thông báo như ionCube Loader is not loaded. Please enable it to continue installation. Nếu bạn đang sử dụng DirectAdmin thì bạn có thể thực hiện như hướng dẫn sau.

Đầu tiên, bạn thực hiện SSH vào VPS của bạn. Sau đó nhập lệnh như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild 
./build set ioncube yes 
./build ioncube

Chú thích:

  • cd /usr/local/directadmin/custombuild : Di chuyển đến thư mục custombuild
  • ./build set ioncube yes : Cấu hình ioncube sang yes
  • ./build ioncube : Bắt đầu cài đặt ioncube

Việc cài đặt ioncube diễn ra khá nhanh, bạn sẽ nhận được thông báo hoàn thành chỉ trong vài phút.

Cuối cùng, bạn nhập lệnh sau để kiểm tra lại ionCube đã được cài đặt hay chưa.

php -v
[[email protected] custombuild]# php -v 
PHP 7.3.19 (cli) (built: Jun 30 2020 14:30:00) ( NTS ) 
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group 
Zend Engine v3.3.19, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies 
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.3, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd. 
    with Zend OPcache v7.3.19, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply