[Direct Admin – 1] – Install DirectAdmin CentOS 7

Hiện nay, giá dịch vụ của Cpanel đang có dấu hiệu tăng lên làm người dùng đứng ngồi không yên. Thay vào đó, họ tìm cách chuyển sang các nhà cung cấp Control Panel với giá rẻ hơn, điển hình là DirectAdmin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt DirectAdmin có License lên VPS.

Để cài đặt DirectAdmin, bạn cần phải có một VPS mới hoàn toàn, chưa cài đặt dịch vụ gì hết.

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra các thông tin sau, các thông tin này rất quan trọng trong cấu hình bản quyền DirectAdmin.

  • Hostname.
  • IP.
  • Card mạng.

Tiếp theo, bạn cần cài đặt các yêu cầu cần thiết trước khi cài đặt DirectAdmin, bạn xem VPS đang sử dụng OS nào và từ đó cấu hình, xem yêu cầu tại link.

Như mình cần cài trên CentOS 7, mình lấy thông tin sau:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

Sau đó, bạn cần phải thực hiện tải file cài đặt bằng lệnh:

wget https://www.directadmin.com/setup.sh

Bạn cần phải sửa lại permission cho file:

chmod 755 setup.sh

Bạn cần truy cập đến file cài đặt và cấu hình thêm trước khi cài

cd /root

echo 2.0 > /root/.custombuild

mkdir -p /usr/local/directadmin/custombuild

Chỉnh sửa file options.conf theo yêu cầu riêng(phiên bản PHP, SQL, version, …)

vi /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf 

Bạn trở ra thư mục /root và bắt đầu chạy lệnh cài DirectAdmin. Bạn cần cập nhật id, license cho directadmin tại đây

 cd ~  
./setup.sh 1234 56789 server.host.com eth0 1.2.3.4

Như mình, mình cập nhật các thông tin như sau, bạn dựa vào mà thay đổi theo license của bạn nhé:

  • Client ID: 1234
  • License ID: 56789
  • Hostname: server.host.com
  • IP: 1.2.3.4
  • Ethernet Device: eth0

Quá trình cài đặt diễn ra khá lâu, sẽ dẫn đến tình trạng mấy kết nối. Vì vậy bạn nên chạy lệnh này nên cài đặt trong screen để tránh tình trạng mất kết nối, bạn có thể xem cách sử dụng tại đây.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply