[Direct Admin] – Configure DirectAdmin

Sau khi cài đặt(Configure) DirectAdmin hoàn tất, bạn sẽ không thích các cấu hình mặc định ban đầu, và bạn muốn thay đổi cấu hình đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý theo hướng dẫn sau.

Thay đổi giao diện mới của DirectAdmin

Sau khi cài đặt và truy cập vào DirectAdmin, đập vào mắt bạn là một giao diện mới hoàn toàn, bạn không biết cách sử dụng, bạn quen với giao diện cũ của DirectAdmin, bạn muốn quay lại giao diện này thì làm như sau.

Thực hiện SSH vào VPS.

Sửa file tại đường dẫn /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

docsroot=./data/skins/enhanced

Sửa file tại đường dẫn /usr/local/directadmin/data/users/admin/user.conf

docsroot=./data/skins/enhanced service directadmin restart   

Cài CSF

cd ~ 
wget -O csf-bfm-install.sh
chmod 700 csf-bfm-install.sh
./csf-bfm-install.sh

Cấu hình PHP

Bạn không biết vị trí file cấu hình php của mình nằm ở đâu có thể sử dụng lệnh sau để tìm.

php -i |grep php.ini 

Thay đổi Password mặc định OpenLitespeed

/usr/local/lsws/admin/misc
./admpass.sh

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply