Full dung lượng VPS vì log MySQL

Khi sử dụng VPS bạn sẽ thường gặp phải tình trạng đầy dung lượng hoặc web không truy cập được, lỗi gặp phải là tình trạng log không ghi được nữa, phải xử lý ở trên VPS.

Log lỗi thường gặp:

“An error has happened during application run. See exception log for details. Could not write error message to log. Please use developer mode to see the message.”

Hoặc lỗi Kết nối database

Gặp trường hợp này điều đầu tiên cần làm là bạn hãy kiểm tra lại dung lượng VPS bằng lệnh

df -h

[[email protected] ~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/ploop64334p1 40G 38G 0 100% /
none 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
none 2.0G 0 2.0G 0% /dev
tmpfs 2.0G 28K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 2.0G 13M 2.0G 1% /run
tmpfs 410M 0 410M 0% /run/user/0

 

Bạn đã nhận thấy VPS đã full dung lượng nên không thể ghi thêm log lỗi nào nữa.

Để tìm file lớn, bạn sử dụng lệnh

 find / -type f -size +100000k -exec
ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

/var/lib/mysql/mysql-bin.000019: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000008: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000012: 348M/var/lib/mysql/mysql-bin.000016: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000017: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000021: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000023: 439M/var/lib/mysql/mysql-bin.000018: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000028: 343M/var/lib/mysql/mysql-bin.000020: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000009: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000026: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000025: 1.1G/var/lib/mysql/mysql-bin.000007: 1.1G

Điều đặc biệt để nhận ra là toàn các log lỗi sinh ra đều là /var/lib/mysql/mysql-bin.*

Tiếp theo bạn kiểm tra xem hiện tại VPS đang sử dụng phiên bản Linux nào để sử dụng lệnh phù hợp.

Thực hiện stop service mariadb hoặc mysql.

systemctl stop mariadb

Tiếp theo bạn cần xem file cấu hình my.cnf bằng lệnh:

vi /etc/my.cnf

Kiểm tra sơ qua bạn sẽ thấy dòng log-bin=mysql-bin

Điều này gây ảnh hưởng đến hệ thống VPS của bạn vì sẽ sinh ra file log nhanh chóng, làm đầy dung lượng

Bạn thực hiện commnent dòng sau

 #log-bin=mysql-bin

Lưu lại bằng :wq

Khởi động lại dịch vụ mysqld

systemctl restart mysqld

Tìm đến thư mục chứa file log mysql

ll /var/lib/mysql

Sau đó xóa hết các file log mysql-bin và core đi

rm -rf mysql-bin.*
rm -rf core.*

Thực hiện restart lại mysql hoặc mariadb lại một lần nữa

Cuối cùng, bạn chỉ cần kiểm tra lại dung lượng của mình.

df -h

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply