Hướng dẫn sử dụng Screen Linux

Khi thực hiện kết nối SSH vào VPS Linux và thực hiện cài đặt một chương trình nào đó, sẽ có những lúc bạn bị mất kết nối vì một lý do nào đó, nhưng khi kết nối lại vào VPS thì quá trình cài đặt cũng mất luôn, và bạn phải thực hiện lại từ đầu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cách cài đặt khác bằng Screen Linux mà khi mất kết nối vẫn còn đang trong quá trình cài đặt.

Trước tiên, bạn cần kiểm tra đã cài đặt screen Linux chưa:

which screen

Và kết quả trả về như sau thì đã cài đặt Screen Linux

/usr/bin/screen

Nếu chưa có bạn cài đặt gói như sau:

yum -y install screen

Để tạo một session screen, bạn nhập lệnh:

screen -S session

Với session là tên cửa sổ bạn muốn.

Để xem các screen đang có, bạn nhập lệnh

screen -ls

Để vào lại một screen đã tạo trước đó

screen -r

hoặc lệnh sau nếu có nhiều screen, kết hợp với lệnh screen -ls để vào đúng session

screen -x session

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply