[WordOps] – Cài đặt Wordops và website wordpress

Để cài đặt WordOps và có một website wordpress hoàn chỉnh, bạn cần trải qua 3 phần như sau.

Phần 1: Cài đặt WordOps

Trước khi cài đặt WordOps, VPS của bạn phải hoàn toàn mới, chưa cài đặt bất kỳ demon nào cả. Việc cài đặt rất đơn giản, chỉ cần một lệnh sau:

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo
[email protected]:~# wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Welcome to WordOps install/update script v3.11.4

Installing wo dependencies	[OK]
Installing WordOps	[OK]
Running post-install steps	[OK]
WordOps (wo) require an username & and an email address to configure Git (used to save server configurations)
Your informations will ONLY be stored locally
Enter your name: 
Enter your email: 
Synchronizing wo database, please wait...
WordOps (wo) installed successfully

To enable bash-completion, just use the command:
bash -l

To install WordOps recommended stacks, you can use the command:
wo stack install

To create a first WordPress site, you can use the command:
wo site create site.tld --wp

WordOps Documentation : https://docs.wordops.net
WordOps Community Forum : https://community.wordops.net
WordOps Community Chat : https://chat.wordops.net

Give WordOps a GitHub star : https://github.com/WordOps/WordOps/

Nếu bạn muốn biết được công đoạn cài chi tiết như thế nào có thể xem trực tiếp tại đây.

Phần 2: Cài đặt WordOps Stack

wo stack install

Lệnh này sẽ cài đặt các thành phần sau:

GóiKiểuÝ nghĩa
NginxAPT packageWordOps web server
PHP 7.2APT packagePHP7.2-FPM
MariaDB 10.3APT packageOpen-source version of MySQL
WP-CLIBinaryThe WordPress command-line tool
ComposerBinaryPHP packages manager
MySQLTunerBinaryCommand-line tool to tune MySQL
Fail2banAPT packageAuthentication bruteforce protection
phpMyAdminWeb AppMySQL server web interface
AdminerWeb Applightweight phpMyAdmin alternative
OpcacheGUIWeb Appweb interface for Opcache monitoring
NetdataBinaryMonitoring suite
AnemometerWeb AppMySQL Slow Query Monitor
WordOps dashboardWeb AppBootstrap template for WordOps backend
eXtplorerWeb AppWeb File manager
cheat.shBinaryCommand-line Linux cheatsheet
SendmailAPT packageSendmail MTA

Sau khi cài đặt xong Nginx, WordOps sẽ cho bạn thông tin truy cập vào backend WordOps, và thông tin này bạn có thể tìm lại rất dễ dàng bằng lệnh:

wo secure --auth

Sau khi có thông tin truy cập, bạn nhập trên trình duyệt: https://YOUR.SERVER.IP:22222, có thể bạn sẽ gặp cảnh báo SSL, bạn cứ nhấn tiếp tục để truy cập.

wordops 22222

Phần 3: Cài đặt website WordPress

wo site create site.tld --wp

Mặc định cài đặt website thì phiên bản PHP mặc định là 7.2.

Để cài thêm một số yêu cầu khác thì bạn sẽ cần thêm thông số tương ứng:

  • Nginx fastcgi_cache: --wpfc
  • Redis cache: --wpredis
  • SSL Let’s Encrypt: --le
  • PHP 7.3: --php73

Sau khi cài đặt xong website bạn có thể xem lại các thông tin về website bằng lệnh:

[email protected]:~# wo site info domain.com
Information about domain.com (domain):
Nginx configuration wp basic (enabled)
PHP Version 7.2
SSL disabled
access_log /var/www/domain.com/logs/access.log
error_log /var/www/domain.com/logs/error.log
Webroot /var/www/domain.com
DB_NAME domain_com_L2Zl0SPD
DB_USER domain
DB_PASS kNu3ZPMQdMXVZ64j3qpWE4S

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply