[WordOps] – Một số lỗi khi cài đặt WordOps

A. Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.

Bạn gặp lỗi trong quá trình cài đặt WordPress sau khi chạy lệnh cài đặt, lỗi báo như trên.

Về lỗi này ban đầu cài đặt OS Ubuntu có thể sẽ có sẵn Apache, bạn cần nhập một trong hai lệnh sau để kiểm tra chính xác có bị chiếm port hay không.

netstat -lntup|grep 80
sudo lsof -i:80

Nếu có thì bạn stop, kill các service đang chiếm port này.

B. service nginx reload failed. check issues with nginx -t command. Check the log for details: tail /var/log/wo/wordops.log and please try again

Sau khi xử lý được lỗi trên có thể bạn sẽ gặp tiếp lỗi này

[email protected]:~# wo site create domain.com --wp
Running pre-update checks [OK]
Setting up NGINX configuration [Done]
Setting up webroot [Done]
Downloading WordPress [Done]
Setting up database [Done]
Configuring WordPress [OK]
Installing WordPress [OK]
Installing plugin nginx-helper [OK]
There was a serious error encountered…
Cleaning up afterwards…
Testing Nginx configuration [OK]
Reloading Nginx [OK]
service nginx reload failed. check issues with nginx -t command.
Check the log for details: tail /var/log/wo/wordops.log and please try again
[email protected]:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Qua kiểm tra config của nginx cũng không có nhiều bất thường, bạn hãy thử upgrade stack lên xem sao nhé.

wo stack upgrade
Hosting WordPress chất lượng cao

Reply