[WP-CLI] – Quản lý user WordPress

WP CLI sẽ giúp việc quản trị trong WordPress nhanh và thuận tiện hơn khi không cần phải truy cập vào trang quản trị, đặc biệt là trong việc khôi phục lại mật khẩu bị mất hay tài khoản bị mất quyền admin.

Xem toàn bộ user

wp user list

Ví dụ về một lệnh như sau

^_^[[email protected]:~/htdocs]$ wp user list
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+
| ID | user_login   | display_name | user_email       | user_registered   | roles     |
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+
| 1 | zealous-euclid | thanhtam   | [email protected] | 2019-07-12 03:47:57 | administrator |
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+

Tạo user mới

wp user create USER EMAIL --role=ROLE

Trong đó:

 • USER: user đăng nhập
 • EMAIL: email của user
 • ROLE: quyền của user được tạo
  • administrator
  • editor
  • author
  • contributor
  • subscriber

Thay đổi quyền user

wp user update ID --role=ROLE

Trong đó:

 • ID: mã định danh của mỗi user

Thay đổi password user

wp user update USER --user_pass=NEWPASSWORD

Xóa user

wp user delete ID

Hoặc lệnh

wp user delete USER

Lưu ý: Nếu bạn nhập lệnh trên nhưng không thành công thì hãy thêm –allow-root vào sau lệnh nhé.

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

2 Comments

Reply